Wakacyjny abonament z dostępem do wszystkich szkoleń i kursów Akademii IRSW

Zyskaj dostęp do całej biblioteki szkoleń na 3 miesiące!

Kup teraz w cenie 1230 zł

Wakacyjny abonament w Akademii IRSW to propozycja dla wszystkich osób, które chcą wykorzystać wakacyjną przerwę w roku akademickim i przeznaczyć ją na rozwój i zdobywanie wiedzy praktycznej. W ramach oferty otrzymają Państwo dostęp na 3 miesiące do 4 szkoleń online (ponad 27 godzin nagrań wideo z wysokiej jakości materiałami szkoleniowymi oraz certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach. Zyskują Państwo w ten sposób możliwość skorzystania z całej biblioteki kursów i szkoleń e-learningowej w wyjątkowej cenie 1230 zł (zamiast 4546 zł). 

Oferta ograniczona czasowo - abonament dostępny jest do zakupu do 15 lipca 2024 roku.
 

Promocyjny abonament obejmuje dostęp do:

◼  Kursu online “Kompendium wiedzy o procedurach awansu naukowego - praktycznie o nadawaniu stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu profesora”.

◼  Szkolenia online “Jakość działalności naukowej – efektywność, widoczność i wpływ społeczny”.

◼  Szkolenia online "Komercjalizacja i działalność gospodarcza w szkolnictwie wyższym - jak skutecznie budować współpracę uczelni i instytutów badawczych z otoczeniem gospodarczym?".

◼  Szkolenia online "Prawo własności intelektualnej w uczelni - aspekty praktyczne".


 

Dlaczego warto skorzystać ze szkoleń w Akademii IRSW?

◼   Każdy uczestnik może uczyć się w tempie dopasowanym do własnych potrzeb i możliwości. 
◼  Pracownicy mogą uczyć się w dogodnym dla nich czasie i miejscu, co pozwala im łączyć naukę z obowiązkami zawodowymi i osobistymi (możliwość odtwarzania na komputerze lub w telefonie).
◼ Szkolenia w Akademii IRSW to łatwiejszy dostęp do materiałów dla większych grup pracowników.
◼  Nasze kursy i szkolenia w formie online zwiększają skuteczność w przyswajaniu wiedzy, dzięki możliwości wielokrotnego wracania do nagrań wideo
(badania dowodzą, że w ciągu godziny zapominamy 50% przekazanej wiedzy, w ciągu dnia 70%, a w ciągu miesiąca 90%). 
◼  Podział kursów i szkoleń na moduły i krótkie lekcje pełne praktycznej wiedzy sprzyja nauce i zapamiętywaniu, a także znacząco przyspiesza wyszukiwanie treści potrzebnych w danym momencie. 
◼ Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w danym kursie/szkoleniu.  

 

Kompednium wiedzy o procedurach awansu naukowego

 

Nasze Kompendium wiedzy o procedurach awansu naukowego to ponad 17 godzin dydaktycznych kompleksowego omówienia i wyjaśnienia szczegółowych procedur i zasad na jakich opierają się postępowania związane z nadaniem stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora. By dodatkowo ułatwić Państwu korzystanie z materiałów, kurs został podzielony na 6 modułów oraz materiały dodatkowe:

Zagadnienia ogólne procedur awansowych: podstawy prawne, rodzaje stopni i uprawnienia do ich nadawania, organy nadające tytuł i stopnie, koszty postępowań oraz zasady wydawania dyplomów

Procedury nadawania stopnia doktora: postępowania doktorskie, wymogi merytoryczne, opieka w procesie przygotowania rozprawy doktorskiej oraz weryfikacja efektów uczenia się, rozprawa doktorska oraz cały proces postępowania od wszczęcia do umorzenia

Procedury nadawania stopnia doktora habilitowanego: omówienie całego procesu postępowania habilitacyjnego podobnie jak przy nadaniu stopnia doktora

◼  Procedury nadawania uprawnień równoważnych z posiadaniem stopnia doktora habilitowanego

◼  Procedury nadawania tytułu profesora: wymogi do nadania tytułu oraz cały proces postępowania

◼  Postępowania odwoławcze i nadzwyczajne

Dostęp do dwóch nagrań webinarów IRSW: "Najczęstsze błędy i wątpliwości prawne dotyczące nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego" oraz "Zmiany w procedurach nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, wynikające z nowelizacji z dn. 13 stycznia 2023 r."

 

Jakość działalności naukowej - efektywność, widoczność i wpływ społeczny

 

To pierwsze na rynku kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z jakością badań naukowych, które są elementem budowania strategii rozwoju badań naukowych. Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla osób pełniących funkcje związane z zarządzaniem nauką, zaangażowanych w zarządzanie badaniami naukowymi w uczelniach oraz pracowników naukowych zaangażowanych w przygotowania do procesu tworzenia strategii rozwoju badań naukowych. 

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności z zakresu budowy strategii rozwoju badań oraz tworzenia polityk naukowych.  Pozyskają wiedzę na temat tego, jak efektywnie motywować badaczy i wyznaczać im odpowiednie cele. Każdy z uczestników nabędzie umiejętność szerokiej interpretacji wskaźników bibliometrycznych, krytycznej oceny mierzalnej efektywności działalności naukowych. Dodatkowo szkolenie przyczyni się do nabycia lub rozwoju kompetencji w zakresie wyszukiwania kluczowych elementów do budowy strategii rozwoju. Uczestnicy zyskają szeroki ogląd najnowszych trendów polskich oraz europejskich, będących źródłem inspiracji dla rozwijania badań naukowych. Szkolenie podzieliliśmy dla Państwa na 3 moduły:

Jakość i doskonałość działalności naukowej:

◼ Zagadnienia wprowadzające - definiowanie jakości działalności naukowej, wzorce i mierniki produktywności naukowej oraz jej pomiary;

◼ Doskonałość naukowa - definiowanie doskonałości naukowej, program IDUB i jego analiza, ocena produktywności badawczej oraz wytyczne DORA dotyczące jakości;

◼ Mierniki efektywności akademickiej - podstawowe typy mierników, a także alternatywne metody mierzenia wpływu publikacji naukowych;
 

Widoczność/wskaźniki bibliometryczne:

◼ Bibliometria - rys historyczny i podstawowe mierniki;

◼ Narzędzie SciVal;

◼ Przykłady wykorzystania danych z SciVal do oceny oraz budowania sieci współpracy;
 

Praktyczny i społeczny wymiar działalności naukowej:

◼ Komercyjne wykorzystanie wyników badań;

◼ Ocena wpływu społecznego - system polski;

◼ REF jako przykład europejskiego systemu oceny;

◼ Prominentne tematy badawcze, czyli kluczowy element do budowania wpływu;

◼ Narzędzia do pomiaru wpływu - Societal Impact, SciVal, Springer ToolKid, a także alternatywne narzędzia do pomiaru interakcji z otoczeniem zewnętrznym;

◼ Nauka obywatelska - przykłady projektów społecznych.

 

Komercjalizacja i działalność gospodarcza - jak skutecznie budować współpracę z otoczeniem gospodarczym?

Komercjalizacja technologii w uczelniach to idealny sposób, by w pełni wykorzystać potencjał akademicki jednostki. W świecie opartym na innowacjach i dynamicznym postępie technologicznym, idea i doświadczenie badawcze uczelni, stanowi ważny filar rozwoju i pogłębionej współpracy gospodarczej. Jak zatem skutecznie budować relacje na linii szkoła wyższa – otoczenie gospodarcze i zadbać o dobrą perspektywę finansową?

Szkolenie online, które prowadzi dla Państwa nasz ekspert, Grzegorz Kierner przeznaczone jest dla pracowników uczelni i instytutów badawczych (zarówno naukowych jak i administracyjnych, świadczących usługi zewnętrzne oraz biorących udział w komercjalizacji), którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i lepiej zrozumieć tematykę komercjalizacji i skutecznego budowania współpracy z otoczeniem gospodarczym. 

Przedstawiamy w nim dobre praktyki w tworzeniu systemu transferu technologii i przygotowywaniu oferty komercyjnej uczelni. Pokazujemy jak usprawnić proces transferu technologii, jednocześnie ograniczając do minimum ryzyko i kosztowne błędy. Każdy z uczestników pozna szczegółowe procedury i zasady na jakich opiera się współpraca z otoczeniem gospodarczym oraz zrozumie wszystkie istotne kwestie dotyczące powoływania centrum transferów technologii, spółek celowych, wynagradzania twórców, czy też sprzedaży i licencjonowania technologii. Szkolenie podzielone zostało na 5 modułów:

◼  Zagadnienia ogólne dotyczące własności intelektualnej: pojęcia komercjalizacji, praw autorskich, praw majątkowych, komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej, a także wyniki prac B+R oraz metody komercjalizacji wyników naukowych.

◼  Działalność gospodarcza w uczelniach, jednostki transferu technologii, regulaminy oraz wynagrodzenia twórców.

◼  Umowy w procesie transferu technologii: przenoszenie praw majątkowych oraz umowy o wspólności praw do wyników, umowy poufności i umowy licencyjne. Oferta zewnętrzna uczelni, ustawienia procesów marketingowych i sprzedażowych: identyfikacja potencjału uczelni, a także kontakt z klientami oraz aktywna sprzedaż.

◼ Oferta zewnętrzna uczelni, ustawienia procesów marketingowych i sprzedażowych: identyfikacja potencjału uczelni, a także kontakt z klientami oraz aktywna sprzedaż.

◼  Komercjalizacja pośrednia powoływania spółek: rodzaje spółek w komercjalizacji pośredniej i zakładanie spółki krok po kroku.

 

Prawo własności intelektualnej - aspekty praktyczne

Prawo własności intelektualnej stanowi nieodłączny element funkcjonowania uczelni, wiedza na ten temat nabywana jest głównie w ramach samokształcenia, w tym także praktyki zawodowej. Brak jej usystematyzowania i odpowiedniego doświadczenia kadry może rodzić kosztowne błędy popełniane przy transakcjach i umowach dotyczących transferu praw. To szkolenie przygotowane dla pracowników, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności i ograniczyć ryzyko związane z działalnością jednostki do minimum.

Ma ono charakter w pełni uniwersalny. Nawiązuje do poszczególnych praktycznych rozwiązań wykorzystywanych przez prawników doradzających uczelniom i innym jednostkom naukowym. Poza wiedzą, każdy uczestnik szkolenia zyska także umiejętność formułowania i wybierania odpowiednich postanowień umownych w umowach przenoszących prawa oraz umowach licencyjnych. Zdobyta wiedza pozwoli uczestnikom ocenić czy dane rozwiązanie prawne jest korzystne dla każdej ze stron. Jakie moduły znalazły się w tym szkoleniu?

◼  Przedmioty praw własności intelektualnej: zagadnienia wstępne, prawo autorskie - utwory i ich twórcy, prawa własności przemysłowej w jednostkach naukowych, a także ochrona know-how.

◼ Nabycie praw własności intelektualnej: sposoby nabycia praw oraz nabycie praw do wyników B+R w uczelni lub instytucie badawczym.

◼  Transfer praw własności intelektualnej umowy IP: transfer technologii, umowy o przeniesienie praw, umowy licencyjne i umowy we współpracy z biznesem.

◼  Komercjalizacja praw własności intelektualnej: modele komercjalizacji, spółki celowe i spin-offy, regulaminy dot. IP.

◼  Naruszenia praw własności intelektualnej i sposoby ich ochrony: formy naruszeń, ingerencji i roszczenia z tytułu naruszenia praw, dozwolony użytek i prawo cytatu, a także plagiat.

 

W jaki sposób kupić wakacyjny abonament?

Dostęp można uzyskać na dwa różne sposoby:

1. Przez formularz zakupu i płatność online dostępny w ofercie danego wakacyjnego abonamentu. Po kliknięciu opcji „Kup teraz” i wypełnieniu formularza zostaniecie Państwo przekierowani do płatności z systemu PayU (opcja przy zakupie abonamentu dla 1 osoby).

2. Jeśli płatność za wakacyjny abonament ma być dokonana tradycyjnym przelewem z uczelni lub/i interesuje Państwa zakup grupowy promocyjnych abonamentów, zamówienia należy dokonać przez Biuro IRSW. W takim przypadku prosimy o przesłanie do nas wiadomości mailowej na adres: szkolenia@irsw.pl, z informacją o chęci zakupu wakacyjnego abonamentu Akademii IRSW dla określonej liczby osób. Nasz pracownik przygotuje dla Państwa formularz zamówienia usługi, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT z 7-dniowym terminem płatności. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: szkolenia@irsw.pl; tel.: +48 530 448 968.

Kontakt i najczęściej zadawane pytania

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji lub chcą o coś zapytać przed zakupem, uprzejmie prosimy o kontakt e-mailowy szkolenia@irsw.pl lub telefoniczny +48 530 448 968. Ponadto przygotowaliśmy również odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania.

Czy mogę kupić abonament dla więcej niż jednej osoby?

Tak, istnieje możliwość zakupu wakacyjnego abonamentu (oferujemy atrakcyjne rabaty grupowe), jednak w tym celu należy skontaktować się biurem IRSW: szkolenia@irsw.pl. Za pośrednictwem Sklepu internetowego, możliwy jest zakup tylko dla 1 użytkownika wskazanego w formularzu zamówienia.

Kiedy otrzymam dostęp do szkoleń?

Uczestnik indywidualny, który dokona zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostęp otrzymuje automatycznie, po zaksięgowaniu wpłaty.
Uczestnik, który dokona zakup za pośrednictwem biura IRSW (opcja dostępna dla instytucji, które chcą wykupić kurs dla większej ilości osób) otrzyma dostęp po uregulowaniu płatności.

Kto jest organizatorem szkoleń?

Szkolenia powstały w ramach Akademii IRSW, czyli specjalnego projektu edukacyjnego realizowanego przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, pierwszą w Polsce instytucję kompleksowo wspierającą uczelnie w rozwijaniu ich potencjału.

Czy szkolenia są aktualizowane?

Jeśli jakieś zagadnienie ulegnie dezaktualizacji lub pojawią się nowe ważne informacje dotyczące zagadnień objętych szkoleniami, będzie ono w najszybszym możliwym czasie zaktualizowane. Uczestnicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.

Jesteśmy jednostką, która jest zwolniona z VAT-u. Czy możemy otrzymać taką fakturę?

Nie. Szkolenia i kursy online (w formie asynchronicznej) nie podlegają zwolnieniu z VAT-u, gdyż w rozumieniu przepisów podatkowych są to tzw. treści/produkty cyfrowe dostarczane drogą elektroniczną w ramach usługi abonamentowej (cyfrowej). Ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne (w tym podatek VAT).

Wakacyjny abonament - oferta ważna do 15 lipca tego roku

Skorzystaj z całej biblioteki szkoleń i kursów Akademii IRSW

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn